SUZUKI-metoden PEDAGOGIK


Jag anpassar undervisningen efter varje elev och lägger stor vikt vid att lära eleven spela med vacker ton. Genom att bryta ned uppgifterna i små delar skapas struktur och tydlighet. Eleven lär sig i regel snabbt och tycker ofta att det är roligt. Tanken är att eleven lär sig spela på liknande sätt som när hon eller han lär sig att tala, det vill säga genom att lyssna, härma och repetera. Det här arbetssättet utgör kärnan i Suzukimetoden.

 

Kunskap om noter och notläsning är nödvändigt. I enlighet med Suzukimetoden startar jag med detta när eleven har grundlagt en viss spelförmåga och kan läsa och skriva vanlig text.

 

Föräldrarna involveras i, och blir en viktig del av, barnens musikaliska utveckling. Det sker genom att de stöttar barnen på lektioner och vid övning så länge barnen är små och behöver hjälp. Därför ska en förälder vara närvarande på lektionerna och anteckna för att sedan öva med barnet hemma. När barnet så småningom blir mer självständigt tonas föräldrarnas roll ned och deras deltagande blir mindre aktivt.